මතක සටහන්

මොරා හයිකින් ක්ලබ්වී ඩියෝ සහ ඡායාරූප​ පිටුව තුල​ ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට බොහෝ මතකයන් ඇත.

Loolkandura  

Loolkandura

The second Hike conducted by Mora Hiking Club was on 8th May 2016 to Loolkandura.

Photo Credits: Kasun Weerasekara Asitha Abeysinghe Sanoj Wijayasekara Uthpala Madhushan Deemantha Wickramasinghe Isuru Laknath Awantha Bandara Wei Lin Zhou.

Loolkandura  

exploring DETHANAGALA

43 members of Mora Hiking Club joined the hike to Dethanagala on 19 February 2017.

Loolkandura  

Pidurangala & Sigiriya-A Cultural Hike

The seventh Hike Organised by Mora Hiking Club was on 29th January, 2017 to Pidurangala and Sigiriya. The images shown here are owned by different photographers mentioned below and all the images are exclusive property of these photographers and shall not be reproduced, copied, transmitted or manipulated without their consent. Photo Credits: Hasitha Sandaruwan

STRIDIAN 2016- Pre Workshop  

STRIDIAN 2016- Pre Workshop

The pre-workshop held @ Lagaan on 3Oth November 2016 to select 35 members of the club to take part in STRIDIAN 2016

Everest Expedition 2016  

Everest Expedition 2016

A discussion on Everest Expedition with Jayanthi Kuru-utumpala and Johann Peiris - the first Sri Lankan to summit mount Everest.