මව්බිම පුවත්පතේ යං generation අතිරේකයේ 21/02/2017 දින පලවූ මේ ලිපිය අරුත්බර අදහස් මෙන්ම Mora Hiking Club එකට අලුත් වටිනාකමක්ද එක් කලා.

paper article asiri